Phone: (PAK: 0800-ALMAS OR 25627) (PAK: +92(336)5671333 for online query) 
Almas Logo
Ring

Kara's

Plain Kara
Plain Kara I.C # Kr-1112 US$ 2,970
PKR 466,225
kara
kara I.C # s-77 US$ 8,000
PKR 1,256,000
Pearl & Zircon Kara
Pearl & Zircon Kara I.C # Kr-1000 US$ 6,091
PKR 956,359
Gold Kara
Gold Kara I.C # KR-1332 US$ 1,760
PKR 276,328
Kara Pair
Kara Pair I.C # Ord-14812Ab US$ 3,807
PKR 597,725
Zircon Kara
Zircon Kara I.C # br-4684 US$ 1,142
PKR 179,317
Kara
Kara I.C # ord-12957 US$ 2,513
PKR 394,498
Rubies Kara
Rubies Kara I.C # s-kr012 US$ 7,614
PKR 1,195,449
Gold Kara
Gold Kara I.C # KR-1362 US$ 2,925
PKR 459,172
Plain Kara
Plain Kara I.C # Kr-1211 US$ 2,284
PKR 358,635
Kara Pair
Kara Pair I.C # ord-13591a US$ 4,569
PKR 717,270
Plain Kara
Plain Kara I.C # Kr-1207a US$ 1,904
PKR 298,862
Plain Kara Pair
Plain Kara Pair I.C # ord-13108b US$ 4,949
PKR 777,042
Gold Kara
Gold Kara I.C # KR-1269 US$ 6,502
PKR 1,020,775
Gold Kara
Gold Kara I.C # S-bn004 US$ 2,665
PKR 418,407
Stones Kara
Stones Kara I.C # Kr-1238 US$ 1,142
PKR 179,317
Kara in Zircon Stones
Kara in Zircon Stones I.C # S-kr048 US$ 1,904
PKR 298,862
Gold Kara
Gold Kara I.C # KR-1310 US$ 7,760
PKR 1,218,358